องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561) รายละเอียด