pic2

บทนำ

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตตำบลหนองรีทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูงรวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายธงชัย  มงคลแก้ว ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เพื่อบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ให้เกิดประโยชน์สุขแด่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองรี ในขณะเดียวกันต้องขอขอบพระคุณคณะทำงานทุก ๆ ท่านที่ทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละ จึงทำให้เกิดวันนี้ได้ จึงต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีที่ผ่านการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 26 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 


 วิสัยทัศน์

                   “ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตให้อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและโบราณสถาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นตำบลที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ”


พันธกิจ
1 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3 อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านขององค์การบริหารส่วนตำบล
4 จัดตั้งรวบรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีของชุมชน เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
5 ป้องกันและสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดให้หมดจากพื้นที่
6 ปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้เป็นคนคิดดี ทำดี มีคุณธรรม


นโยบายด้านการเมืองการบริหาร  ประกอบด้วย

1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มอาสาสมัครส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลการประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  การจัดเวทีประชาคมจัดให้มีการประชุมพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล  อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการบริหารให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบและทุกคนมีสิทธิในการแสดงข้อคิดเห็นได้

          1.2  การบริหารจัดการที่ดี

                   สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล  เน้นการบริหารราชการ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลดขั้นตอนการทำงาน  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานและความรู้ให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน  บริหารพัสดุให้เป็นไปด้วยความประหยัด  ความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยกลไกการตรวจสอบจากภาคประชาชน

1.3  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่  ให้มีการทำงานเป็นทีมโดยยึดผลสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง

1.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีให้มีความทั่วถึงและเป็นธรรม  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยการจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  การจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ  สร้างความเข้าใจในการเสียภาษีให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการสำรวจตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ได้เสียภาษีเพื่อเข้าสู่ระบบ

1.5  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ดำเนินโครงการจัดรถสายตรวจป้องกันอาชญากรรม  สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสร้างความอบอุ่นใจและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเพื่อดำเนินการมาตรการป้องกัน  รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

1.6  การประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลจะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ประชาชนทราบในรูปแบบต่าง ๆ  จัดทำคู่มือการติดต่อราชการ  ฉบับประชาชน  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

                   2.1  การพัฒนาด้านการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลจะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีคุณภาพเทียบเท่าสถานศึกษาเอกชนทั้งในด้านของอาคารสถานที่  การเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอนรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  จัดหาทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาสในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี  ให้ได้มีโอกาสศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ

2.2  การส่งเสริมสุขภาพ

มุ่งเน้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีเป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติด  ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจการออกกำลังกาย  โดยการจัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิค  การเล่นกีฬา  เน้นการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

2.3  การพัฒนาเด็ก  สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในเด็ก  เช่น  การดื่มเหล้า  การสูบบุหรี่  เพิ่มศักยภาพด้านกีฬา  ส่งเสริมบทบาทสตรี  จัดกิจกรรมนันทนาการ  และการตรวจสุขภาพ  ให้แก่ผู้สูงอายุ  จัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราและผู้พิการ  ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

3.1  ด้านเศรษฐกิจชุมชน

ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนโดยเน้นให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร  จัดหาตลาดในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร  ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร

3.2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

จัดสร้างศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวและพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวหันมาใช้เส้นทาง  และปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

4.1  การสร้างพื้นที่สีเขียว

เพื่อเพิ่มความร่มรื่น  สวยงามให้แก่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล  จึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกปี  โดยการปลูกต้นไม้  ไม่ดอก  ไม้ประดับ  ในพื้นที่สาธารณะและบริเวณริมถนน

4.2  ลดมลพิษ  ลดปริมาณขยะและน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะ  และให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ  เฝ้าระวังและติดตามการขนขยะมีพิษจากที่อื่นมาทิ้งในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี  และให้ความสำคัญในการจัดระบบน้ำใช้ในครัวเรือนเพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เน้นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการต่าง ๆ  รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น  ได้แก่  การคมนาคม  การระบายน้ำ  การไฟฟ้า  การผังเมือง

นโยบายด้านแหล่งน้ำ

แก้ปัญหาเกี่ยวกับภาวะขาดแคลนน้ำ  สำหรับอุปโภค – บริโภค  รวมทั้งเพื่อการเกษตร  และจะบริหารจัดการเรื่องน้ำให้มีประสิทธิภาพให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน

ยุทธศาสตร์ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ

 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น

-โครงการประเพณีลอยกระทง

-โครงการประเพณีแข่งเรือออกพรรษา

-โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ฯลฯ

 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ได้วางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีภายใต้หลักการวิเคราะห์งบประมาณศักยภาพขององค์กรเพื่อให้การจัดสรรบริการสาธารณเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งได้ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน   เพื่อกำหนดการดำเนินงานในอนาคตโดยใช้เทคนิค  SWOT ANALYSIS   พิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่     จุดแข็ง ( STRENGTH ) จุดอ่อน  ( WEAKNESS )  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส   ( OPPORTUNITY )  และอุปสรรค ( THREAT ) ดังนี้

จุดแข็ง  ( STRENGTH  ) ประกอบด้วย

– เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร และปศุสัตว์เลี้ยงโคนม

– มีแหล่งการเรียนรู้ เช่น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ลำพญากลาง , ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลาง

– เป็นแหล่งวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยว และประเพณีที่ดีงาม เช่น ประเพณีการแข่งเรือ , ประเพณีวันสงกรานต์  ปรางค์นางผมหอม , น้ำตกวังแสนดี

– เป็นชุมชนขนาดใหญ่ในเขตอำเภอลำสนธิ มีหน่วยงานส่งเสริมอาชีพและองค์กรความรู้

– เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาลลำสนธิ , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำสนธิ , ไปรษณีย์ ตู้ ATM  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และรถโมบายธนาคารออมสิน มีโอกาสในการพัฒนาสูง

– ผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารจัดการแนวใหม่

– มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กวัยก่อนเรียน โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาไว้รองรับเยาวชนในพื้นที่

– มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

 จุดอ่อน  (WEAKNESS )  ประกอบด้วย

– งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้านพร้อมกัน

– ประชาชนมีรายได้ต่ำ

– การจัดการระบบฐานข้อมูล ยังไม่มีประสิทธิผลเพียงพอสำหรับการวางแผนพัฒนา

– หน่วยงานยังขาดการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทำให้การทำงานซ้ำซ้อนไม่ได้ประสิทธิภาพ

โอกาส  (OPPORTUNITY )  ประกอบด้วย

– ผู้นำมีวิสัยทัศน์ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

– โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้รับความสนใจจากส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ และเอกชนดำเนินการให้

– มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

– ประชาชนให้ความร่วมมือ สมานสามัคคีร่วมในกันพัฒนาตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนทำให้การพัฒนาเดินไปได้ด้วยดี

– ประชาชนมีการรวมกลุ่มในการเรียนรู้มากขึ้น

อุปสรรค (THREAT ) ประกอบด้วย

– ปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย ภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ

– มีการอพยพแรงงาน ไปหางานทำที่อื่น ขาดแรงงานในพื้นที่

– แหล่งกักเก็บน้ำมีไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณจากส่วนกลางมาพัฒนาทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้

– ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนยังมีน้อย

– การบริหารจัดการของ อปท. ยังต้องได้รับการพัฒนาและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

– การบริหารจัดการในเรื่องงบประมาณได้รับการจัดสรรไม่เป็นธรรม

– ปัญหาความยากจนและหนี้สินของประชาชนยังมีสูง

– ปัญหาการรับวัฒนธรรมของต่างชาติ ทำให้ค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนไป

– ปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

– ปัญหายาเสพย์ติด โรคระบาดในคนและสัตว์

– งบประมาณมีน้อยแต่ความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีมาก

– ราคาผลผลิตทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิต