มิถุนายน 06 2018
กำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญ 2560-01

กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2560

กำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี 2560 รายละเอียด