ข้อบัญญัติ 2561

ข้อบัญญัติ 2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงในส่วนเฉพาะสาระสำคัญ อนึ่งหากประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี ในวัน และเวลาราชการ

ข้อบัญญัติ 2561