ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562

01 02 03