ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี รายละเอียด