การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 รายละเอียด