การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2561 รายละเอียด